HOME | Česky | Slovensky | English | Deutsch

Portfólio služieb


Print

Vyhľadávanie personálu (metóda): Inzeráty online a v novinách, vyhľadávanie v databázach
Predvýber personálu: osobné pohovory

Na základe informatívneho rozhovoru s naším klientom zostavíme profil uchádzača, navrhneme a vypracujeme inzerát, ktorý osloví priamo požadovanú cieľovú skupinu uchádzačov a zabezpečí vysoký počet odpovedí. Radi vám odporučíme médiá, v ktorých sa váš inzerát dostane k najväčšej cieľovej skupine. Na základe osobných pohovorov vyberieme troch až piatich vhodných kandidátov. Zadováženie referencií, poradenstvo pri vypracovaní pracovnej zmluvy a následná spätná väzba zvyšujú trvácnosť výberového konania a predstavujú pre nás štandardný postup.Print

Vyhľadávanie personálu (metóda): Priame oslovenie
Predvýber personálu: osobné pohovory

Kráľovská trieda pri vyhľadávaní personálu, ktorá sa využíva pri obsadzovaní riadiacich alebo odborných pozícií.

Vyhľadávanie personálu prebieha vo viacerých fázach. Na základe rešerší a v úzkej spolupráci s našimi klientmi zostavíme zoznam cieľových firiem a následne identifikujeme cieľové osoby. Ťažiskom vyhľadávania je fáza samotného priameho oslovenia až po pozvanie na interview.

Po záverečnom vyhodnotení vypracujeme zoznam najlepších kandidátok a kandidátov, ktorých zaradíme do užšieho výberu.

Ako alternatívu využívame psychometrické testy a veľký záverečný pohovor, na ktorom musí uchádzač vypracovať, prezentovať a prediskutovať zadanú prípadovú štúdiu.Vyhľadávanie personálu (metóda): Priame oslovenie, Inzeráty online a v novinách, vyhľadávanie v databázach
Predvýber personálu: osobné pohovory

Práve pri obsadzovaní kľúčových pozícií, akými sú napr. vedúci pobočky alebo odbytu, je pre úspech firmy nevyhnutné, aby budúci zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorí reprezentujú firmu, chápali a dodržiavali firemnú kultúru a poznali obchodné zvyklosti typické pre danú krajinu.

Pri realizácii medzinárodných objednávok využívame výlučne vlastné zamestnankyne a zamestnancov a nenajímame lokálnych personálnych poradcov. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť, aby vyhľadávanie a predvýber personálu prebehli podľa západoeurópskych štandardov a boli v súlade s firemnou kultúrou našich klientov.Veľký záverečný pohovor s prezentáciou prípadovej štúdie.
Kandidáti a kandidátky, ktorí sa dostanú do užšieho výberu vypracujú v záverečnom kole prípadovú štúdiu a výsledky prezentujú manažmentu firmy, ktorý má pri výbere rozhodujúce slovo. Pri priamom porovnávaní jednotlivých kandidátov je tak možné posúdiť ich odolnosť voči stresu, identifikovanie sa s firmou, prípravu prezentácií, prezentačné zručnosti, schopnosť viesť diskusiu a rôzne iné kompetencie, o.i. aj schopnosť riešiť problémy, schopnosť presadiť sa a schopnosť jednať s ľuďmi.


Metóda: MDI© Insights

V záujme objektivizácie rozhodnutí manažmentu sa často využívajú psychologické testy, predovšetkým analýza potenciálu.

Tento nástroj posudzovania vlastností a schopností kandidátov vychádza z typológie C.G. Junga. Predstavuje zdokonalenie známeho modelu prejavov temperamentu v

D-I-S-G

ypracovaného psychológom a vynálezcom detektoru lži W. Marstonom a znázorňuje preferencie v správaní sa kandidátov prostredníctvom Insights MDI profilov.

Analýzy potenciálu a analýzy tímu sa najlepšie osvedčili ako pomocný nástroj pri rozhodovaní v nasledujúcich tematických oblastiach:

• Výber personálu
• Analýza tímu
• Hodnotiace centrum
• Zisťovanie potreby školení 
• KoučingAk je vo firme obsadzovaná pozícia, na ktorú sa hlási veľký počet uchádzačov a uchádzačiek, využíva sa ako nástroj rozhodovania jedno- až dvojdňové hodnotiace centrum, ktoré umožňuje získať viacero výsledkov.

Aktívnymi účastníkmi rozhodovacieho centra sú jednotlivé uchádzačky a uchádzači, ktorí musia riešiť zadané úlohy formou samostatnej a skupinovej práce. Na základe rozhovoru s naším klientom definujeme osobnostné vlastnosti, ktoré sledujeme a hodnotíme u uchádzačov podľa výsledkov, ktoré dosiahli pri riešení rozličných úloh. Využitím priameho porovnávania uchádzačov dokážeme zistiť osobnostné vlastnosti a modely správania sa, ktorými sa jednotliví uchádzači vyznačujú.

V spojení s analýzami potenciálu, ktoré poskytujú informácie o osobnostných vlastnostiach, osobných hodnotách a postojoch, a individuálnymi rozhovormi s uchádzačkami a uchádzačmi dokážeme spoľahlivo posúdiť, či je daný kandidát na obsadzovanú pozíciu vhodný.

Telefón: +43 1 236 16 00
E-Mail: office (at) selectas.at
Skype: selectas_personal